राष्ट्रिय खा.पा तथा स.स प्रशिक्षण केन्द्र

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तगर्तको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रिशक्षण केन्द्र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अग्रणी निकायको रुपमा कायर्रत छ जनशिक्त, तालिम भवन र अन्य लजिस्टिकक सामग्रीहरु उपलब्ध रहेको यस केन्द्र प्रक्रितक रुपले सुन्दर एवं रमणीय स्थान नगरकोटमा अव्यस्थित छ । सन् २०१५ मा यस प्रशिक्षण केन्द्रले ISO 9001:2008 quality Management system Certified training Centre को मान्यता हासिल गरेको छ । यस केन्द्रले water operators Partnership सम्बन्धमा उल्लेखनीय कार्य गरे बापत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको water Link Award 2015 प्राप्त गरेको छ ।

अनुसन्धान र प्रशिक्षणको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रकासंघ संस्थाहरु, सरोकारवालाहरु र उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास, नवीनताको प्रवद्धर्न तथा प्रिविधको विकास गर्ने सोच सिहत यस प्रिशक्षण केन्द्र क्षमता अभिवृद्धि,

अनुसन्धान, साझेदारी विकास र संजाल निर्माण तर्फ क्रियाशिल छ । जसको लागि यस केन्द्रको सहजीकरणमा क्षेत्रगत training Need Assessment, training Norms revision, wAsh Expo, Capacity development Master Plan, development of roster of training Experts, Capacity gap Assessment of WASH-CCs, documentation and Achieving आदि पक्षहरु सम्बन्धि कार्यहरु संचालित छन्। यस केन्द्रले भविष्यमा स्तरीय प्रशिक्षण म्यानुअल, अनलाइन कोर्स तथा तालिम सूचना व्यवस्था प्रणाली विवकास गर्ने सोच बोकेको छ ।

यस केन्द्रद्वारा हाल सम्म प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक, नेतृत्व एवं संस्थागत विकास, ट्रिगरिंग र सचेतना निर्माण, सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन, साझेदारी निर्माण, योजना तर्जुमा तथा अनुगमन, खानेपानी संरचना एवं गुणस्तर, विद्यालय सरसफाइ, पूर्ण सरसफाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन, जोखिम व्यवस्थापन, बसार्तको पानी संकलन, फोहर पानी प्रशोधन तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, पाइप जडान, पानीको चुहावट नियन्त्रण, ममर्त सम्भार, निर्माण व्यवस्थापन, प्रशासन तथा वित्त बय्वास्थापन, सामाजिक समानता तथा लैंगिक समाबेशीकरण, प्रस्तावना तथा प्रितवेदन तैयारी आदि विषयवस्तुहरुमा प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण सम्पादित भएका छन् ।


सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np