तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना

नेपाल सरकारले हाल द्रुत गतिले विकसित हुँदै आएका साना सहरहरुमा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले एसियाली विकास बैँकको ऋण सहयोग तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस आयोजनाबाट २६ वटा साना सहरहरुका करिव ३ लाख ९० हजार जनसंख्या गुणस्तरयुक्त खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधाबाट लाभन्वीत हुनुको साथै आयोजना क्षेत्रका उपभोक्ताहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, दिगो तथा समावेशी खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्रदान गर्ने यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले अङ्गीकार गरेका मुख्य नीति निम्नअनुसार छन् :

सहलगानी/लगत असुली तथा साझेदारी

तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाप्रणलीको दीर्घकालीन र दिगो उपयोगका लागि निर्मित प्रणालीको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा लाग्ने खर्च उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्नु आवश्यक हुन्छ । नगर आयोजनाको निर्माण पुँजीगत लागनीस्वरुप खानेपानी संरचना निर्माणको कुल लागतमा उपभोक्ता समितिको सहलगानीको नीति अपनाएको छ । उपभोक्ताले गर्ने सहलागनीको अंश खानेपानी निर्माण लगातको ३०% भन्दा बढी हुने छैन र सो ३०% भन्दा बढी हुने छैन र सो ३०% मध्ये न्यूनतम ५% आयोजनाको सञ्चालनको प्रतिबद्धतास्वरुप अग्रिम नगर जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी जम्मा भएको योगदान रकमका आधारमा बाँकी २५% बराबर रकम जुटाउन उपभोक्ता संस्था/स्थानीय निकायले नगर विकास कोषबाट ऋण माग नर्ग सक्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त ऋण सहुलियत (Grace Period) अवधि ५ वर्षसहित २५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ । यस अवधिभित्र पानी सेवाशुल्क वापत उभोक्ताबाट असुल गरेको रकम उपभोक्ता संस्थाले नगर विकास कोषलाई ऋण भुक्तानी गर्दै जानु पर्नेछ । सो ऋणको ब्याज ५% भन्दा बढी हने छैन ।

लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण

विकासका सबै प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा गैरलाभान्वित वर्ग/समुदायको सामानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहाभगितालाई प्रोत्साहित गर्दै जाने उद्देश्यले लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीका लागि विपन्न/गरिब, कमजोर तथा पछाडि परेका जनजाति/वर्ग/समुदायहरुलाई आयोजनाको सबै तह र पक्षहरुमा समावेश गराउने हेतुले सम्बद्ध निकायहरु मार्फत् आयोजनाले लैङ्गिक समानता र सामाजिक सामावेशी नीति कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमको अवधारण र कार्यक्रमबारे लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी कार्यक्रम निर्देशिका मार्फत् जानकारी हुनेछ ।

प्रतिफल आधारित अनुदान

विपन्न/गरिव तथा जोखिम परेका वर्ग/समूहहरुलाई खानेपानीको आपूर्ति तथा सरसफाइको सेवा सहज उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले राहतस्वरुप अनुदान दिने रणनीति अपनाएको छ । यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध हनेछ । डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्शदातृ संस्थाले तयार गरेको सामाजिक आर्थिक विवरणका आधारमा पहिचान तथा छनोट हुने घरधुरीहरुमा निजी धारा जडान तथा चर्पी निर्माण भएको प्रमाणका आधारमा अुनदान दिईनेछ ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

आयोजनाका क्रियाकलापहरुको पारदर्शिता र जनउत्तरदलयित्वपूर्ण जवाफदेही बनाउने सम्बद्ध निकाय, समुदायहरु देखि सर्वसाधारणसम्म सबैलाई सुसूचित बनाउन सूचना सम्प्रेष्णका विभिन्न माध्यमहरु जस्तै विद्युतीय तथा वेब साइट, छापा माध्यमबाट सूचनामूलक प्रकाशनहरु तथा भेटघाट, छलफल अन्तक्रिया तथा सचेतना कार्यक्रमहरु मार्फत आयोजनाबारेका जानकारी तथा आवश्यक सूचनाहरु सम्प्रेषण गरिनेछन् ।

Read More


सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np