ढल व्यवस्थापन शाखा

मुख्य कार्य

  • ढल निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तयारी तथा अद्यावधिक गर्ने।
  • ढल निर्माण तथा विकास सम्बन्धी दीघर्कालीन गुरुयोजना तयारी गर्ने ।
  • ढल प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकको अभिलेख राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने ।
  • ढल प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रविधि अध्ययन,विकास, अनुसन्धान तथा सूचना ब्वास्थापन गर्ने ।
  • ढल विकास सम्बन्धी वार्षिक कायर्क्रम तथा बजेट तयारी गर्ने।
  • विभागबाट संचालित ढल प्रणाली ब्वास्थापन सम्बन्धी कायर्क्रमको सुपिरवेक्षण, अनुगमन, निनरीक्षण तथा मूल्यांकन तथा प्रगति प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np