खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापना शाखा

कार्यविवरण

  • विगतमा सम्पन्न भई विविध कारणबाट सञ्चालनमा नरहेका आयोजनाहरुको ममर्त सुधार तथा गुणस्तर वृद्धि गरी खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने ।
  • समुदाय परिचालन गरी प्राप्त सुविधालाई सुधार तथा पुन:स्थापना गरी मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने ।
  • वार्षिक कायर्क्रम तथा बजेट तयारी गर्ने ।
  • कायर्क्रमको सुपिरवेक्षण, अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन तथा प्रगति प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np