जलवायु अनुकुलन तथा उपयुक्त प्रिविध शाखा

शाखाको मुख्य कार्य:

 • उपयुक्त प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान र प्रवधर्न कायर्क्रम संचालन गर्ने ।
 • उपयुक्त प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको नतीजाहरु विभिन्न तहमा गोष्ठी, सभा र सम्मेलन गरी आदान प्रदान गर्ने ।
 • उपयुक्त प्रविधि विकासको लागि निर्देशिकाहरु तयार गरी लागू गर्ने गराउने।
 • वषार्तेपानी संकलन आयोजनाहरुको तजुर्मा, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन र कार्यान्वयन गर्ने ।
 • वषार्ते पानी संकलन आयोजनाहरुको लागि बजेट ब्यवस्थापन गर्ने ।
 • वषार्ते पानी संकलन आयोजनाहरुको तजुर्मा, संम्भाब्यता अध्ययन,डिजाइन र कार्यान्वयन गर्नका लागि सबडिभिजन,डिभिजन र क्षेत्रीय स्तरमा समन्वय गरी सहकार्य गर्ने ।

हालसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलाप :

 • आ.व. २०७१।०७२ सम्म विभिन्न जिल्लामा ३८ वटा बषार्ते पानी संकलन आयोजनाहरु सम्पन्न भई करिब २०,००० जनसङ्ख्या लाभान्वीत भएको।
 • आ.व. ०७१।०७२ सम्म ७० वटा स्कुलमा बषार्ते पानी संकलन सम्बन्धी नमुना आयोजनाहरु सम्पन्न गरी करिब २५,००० विद्यार्थीहरु लाभान्वीत भएको।
 • धामिर्क स्थलहरु जस्तै पाथीभरा ताप्लेजुङ, कालिञ्चोक दोलखा, स्वर्गद्वारी प्युठानमा बषार्ते पानी संकलन आयोजना सम्पन्न गरी बर्सेनि १,००,००० भन्दा बढी तिथर्यात्रीहरुलाई खानेपानीको सुविधा पुगेको । पाँचै विकास क्षेत्रमा रहेको Resource Centre मा वषार्ते पानी संकलन सम्बन्धी Prototype Model तयार गरी सम्बन्धीत क्षेत्रमा पठाईएको।
 • खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमको पाइप तथा फिटिटङ्सहरुको Catalogue तयार भएको।
 • विश्व विद्यालय संगठनको सहयोगमा जलवायु समानुकूलित खानेपानी प्रणालीको डिजाइन निर्देशिका तयार भईरहेको, जलवायु समानुकूलित खानेपानी सुरक्षा योजनाको निर्देशिका तयार भई विभागका प्राविधिकहरुलाई तालीम दिईएको,जलवायु समानुकूलित खानेपानी सुरक्षा योजना कार्यन्वयन भईरहेको ।

भावी कायर्क्रमः

 • आ.ब. ०७२।७३ मा ७ वटा वर्षातको पानी संकलन सम्बन्ध आयोजनाहरु सम्पन्न गरी करिब १५०० जनसङ्ख्या लाभान्वित गराउने।
 • आ. ब. ०७२।७३ मा विभिन्न १७ जिल्लामा २३ वटा विद्यालयमा वर्षातको पानी संकलन सम्बन्धी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी करिब ५५०० विद्यार्थीहरु लाभान्वित गराउने।
 • जलाधार व्यवस्थापन गरी समुदायमा बषार्तको पानी संकलन तथा प्रयोगको लागि निर्माण कार्य गराउने।
 • खानेपानी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्वन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np