योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

प्रमुख क्रियाकलापहरु 

  • आयोजनाहरु तजुर्मा गर्दा राष्ट्रिय नीति तथा राष्ट्रिय योजनालाई मागर्दशर्नका रुपमा लिई बनाउन लगाउने ।
  • राष्ट्रिय नीति तथा राष्ट्रिय योजनालाई मागर्दशर्नका रुपमा लिई वैदेशिक सहयोग बाट संचालन गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको लागि सहयोगको प्रस्ताव तयार पार्न ।
  • खा.पा.तथा सरसफाइ क्षेत्रमा आन्तरिक एवं बाह्य श्रोत जुटाउन तथ्यांक अद्यावधिक राख्ने तथा वैदेशिक सहयोगको लागि समन्वय गर्ने ।
  • योजना तथा कायर्क्रम तजुर्मा, अल्पकालीन तथा दिर्घ कालिन योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने ।
  • वार्षिक कायर्क्रम तयार गर्न सहयोग गर्ने र वार्षिक कायर्क्रम निर्धारित ढाँचामा प्राप्त गरी स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने ।
  • स्वीकृत वार्षिक कायर्क्रम सम्बन्धीत निकायमा पठाउने।
  • खा.पा. तथा सरसफाइ क्षेत्रमा आन्तरिक एवं बाह्य श्रोत जुटाउन तथ्यांक आद्यावाधिक राख्ने तथा वैदेशिक सहयोगको लागि समन्वय गर्ने ।
  • जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी वार्षिक बजेट सीमा निधार्रण गर्ने ।
  • खानेपानी तथा सरसफाइ विकासको लागि सूचना व्यवस्थापन शाखासँग समन्वय गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघर्कालीन योजना तयार गर्ने ।
  • सम्बन्धीत शाखाहरुसँग निकट समन्वय राखी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको वार्षिक कायर्क्रमहरु प्राप्त गरी एकीकृत रुपमा समायोजन गर्ने तथा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गरी वार्षिक कायर्क्रम र बजेट तयार गर्ने तथा कायर्क्रम संशोधन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने ।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np