सर्वोपरिलक्ष्य / कार्यलक्ष्य / उद्देश्य

'

सर्वोपरिलक्ष्य(Vision)

नेपाली जनताको जीवनस्तरमा दिगो ढङ्गले उल्लेखनीय रूपमा सुधार ल्याउने

कार्यलक्ष्य(Mission)

सन् २०१७ सम्ममा नेपाल राज्यभरिका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी तथा जनचेतना अभिवृद्धि सहित सरसफाइ सुविधा समुचितरूपमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।यस लक्ष प्राप्तिको लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित प्रयोग गरि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन विभागले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने।
'

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np