सुचना

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

Monday, Aug.10, 2015

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

                                                                                                                 पानीपोखरी, काठमाडौ‌ 

                                                                                                                                  सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७२/०४/२३

 

यस विभागको लागि आ॰व॰ २०७२/०७३ मा आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमका मालसामान तथा सेवाहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालयको जिन्सी शाखामा आवश्यक कागजातहरू सहित रू. १०/- को टिकट टाँस गरि प्रत्येक समूहका लागि छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूचिमा दर्ता हुन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मौजुदा सूचिमा दर्ता गर्ने समुहहरूः

१. कार्यालय सामान आपूर्ति सम्बन्धी कार्य २. छपाई सम्बन्धी कार्यहरू  ३. फर्निचर तथा फिक्चर्स आपूर्ति तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य  ४.  इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आपूर्ति तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य ५. सवारी साधन मर्मत तथा पाटपुर्जाहरू आपूर्ति सम्बन्धी कार्य ६. परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यहरू ७. पत्रिका तथा पुस्तकहरू आपूर्ति सम्बन्धी कार्य ८. सूचना प्रकासन सम्बन्धी कार्यहरू ९.विध्युतीय सामान आपूर्ति तथा मर्मतका कार्यहरू १०. हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यहरू  ११.  Software, Hardware, Networking  सम्बन्धी निर्माण तथा मर्मतका कार्यहरू

दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूः

  1. फर्म दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
  2. स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र
  3. आ॰व॰ २०७०/०७१ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

                                                 

 

सूची दर्ता Download
फोतो सग्रह