सूचना व्यवस्थापन शाखा

  • खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा व्यस्थित सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, कम्प्युटर, फयाक्स, इन्टरनेट आदिकोको समुचित व्यवस्था मिलाउने ।
  • खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने आवश्यक प्रविधिक सहयोग पुर्याउने ।
  • जिल्ला-जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी सेवाको स्तर समेत छुट्टीने गरी सूचना संकलन एवं तथ्यांक आवधिक गरी राख्ने ।
  • जिल्ला पाश्र्वचित्र तयार तथा अद्यावधिक गर्न स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने ।
  • खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास एवं व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को डिजाइन गर्ने , संचालन गर्ने ।
  • क्षेत्रीय खानेपानी तथा सरसफाइ निर्देशनालय, डिभिजन र आयोजनाहरुबाट निर्दिष्ट फाराम अनुसार विवरणहरु प्राप्त गरी एकीकृत रुपमा आयोजना विवरण तयार गर्ने।
  • खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी स्रोत केन्द्र (Resource Center) को रुपमा काम आवश्यक पर्ने तथ्यांक सबै सरोकार वाला निकायहरुबाट सम्बन्धित ढाँचामा प्राप्त गरी रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने 

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np