कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

  • आयोजनाहरूको डिजाइन स्वीकृतिका लागि  मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड अद्यावधिक  गर्ने 
  • डिभिजन  क्षेत्रीय स्तरबाट डिजाइन स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको डिजाइन  लागतको अभिलेख राख्ने  केन्द्रीय स्तरबाट डिजाइन मूल्यांकन गरिनु पर्ने आयोजनाको डिजाइन मूल्यांकन कार्यको समन्वय गर्ने  तथा डिजाइन स्वीकृति भएका आयोजनाहरूको स्वीकृति डिजाइन तथा लागत अनुमानको अभिलेख प्रति व्यवस्थित गरी राख्ने 
  • योजना तथा डिजाइन सुदृढीकरण सम्बन्धी आयोजनाहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने  खानेपानी आयोजनाको डिजाइन कार्य सुदृढ गर्न आवश्यक कार्य गर्ने  
  • सम्बन्धित शाखाहरूबाट प्राप्त सुझावको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको योजना तर्जुमा सम्भाव्यता अध्ययनडिजाइन निर्माण तथा संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्टैण्डर्डस् नर्मकोडसक्राइटेरियाम्यानुअल आदि तयार गरी प्रकाशित गर्ने  अद्यावधिक गर्दै जाने 
  • आयोजना कार्यान्वयन तथा उपलब्धिको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने 
  • खानेपानी डिभिजन / सव डिभिजन तथा शाखाहरूको प्रगति अनुगमन गर्ने तथा मासिकचौमासिक  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने 
  • केन्द्रीय स्तरका आयोजनाहरूको प्रगति अनुगमनउपलब्धि अनुगमन तथा लाभ अनुगमन गर्ने 
  •  आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) गर्ने व्यवस्था मिलाउने 

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np