विभागका मुख्य मुख्य कामहरू

खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अगुवा िनकाय भएको हुँदा यस िवभागबाट संचालन गिरने भिन तोिकएका कायर्का अितिरक्त नेपाल सरकारबाट कुनै िनकायबाट स􀃠पादन गिरने भिन नतोिकएका क्षेत्रगत कायर्ह􀇾 समेत यसै िवभागबाट स􀃠पादन गन􀈶 􀃥यव􀃨था रहेको छ।

यस िबभागका मुख्य मुख्य कायर्ह􀇽 􀇓􀂓􀃠􀂓 बमोिजम रहेको छ ।

 • खानेपानी तथा सरसफाइ स􀃠ब􀃛धी राि􀃧􀄚य नीित िनमार्ण गनर् सहयोग गन􀈶 ।
 • अ􀃣पकालीन एवं दीघर्कालीन कायर्क्रम तयार गन􀈶 ।
 • क्षेत्रगत िनकायह􀇾 बीच स􀃠बाद तथा सम􀃛वय गन􀈶 ।
 • खानेपानी तथा सरसफाइ स􀃠ब􀃛धी िज􀃣लागत अिभलेख एवं पा􀃦वर्िचत्र तयारी तथा 􀃥यव􀃨थापन गन􀈶 ।
 • क्षेत्रगत िनद􀈶िशका तयारी एवं कायार्􀃛वयन गन􀈶 ।
 • तािलम तथा उ􀃗प्रेरणाको मा􀃚यमबाट 􀃨थानीय􀃨तरमा 􀁝व􀃦यक जनशिक्त उ􀃗पादन गन􀈶 ।
 • उपयुक्त प्रिविध िवकास स􀃠ब􀃛धी अ􀃚ययन एवं अनुस􀃛धान गन􀈶।
 • खानेपानी गुण􀃨तर स􀃠ब􀃛धी राि􀃧􀄚य िनद􀈶िशका तयारी एवं पालना गराउने तथा गुण􀃨तर स􀃠ब􀃛धी कायर्क्रम संचालन गन􀈶 ।
 • क्षेत्रगत कायर्क्रम, लगानी एवं उपलि􀃞ध अनुगमन गन􀈶 ।
 • 􀃨थानीय िनकायको सेवा संचालन क्षमता अिभवृिद्ध स􀃠ब􀃛धी कायर्क्रम संचालन गन􀈶 ।
 • 􀃨थानीय उपभोक्ता एवं राि􀃧􀄚य तथा अ􀃛तरराि􀃧􀄚य गैर सरकारी संघ/ सं􀃨था पिरचालन स􀃠ब􀃛धी नीित िनमार्ण एवं कायार्􀃛वयन गन􀈶 ।
 • घना ब􀃨ती भएका बसोबास क्षेत्रमा उपयुक्त 􀃨तरको प्रशोधन सिहतको ढल प्रणालीि
 • वकास एवं 􀃥यव􀃨थापन स􀃠ब􀃛धी नीित िनमार्ण तथा सेवा 􀃥यव􀃨थापन कायर्संचालनमा 􀃨थानीय िनकायको क्षमता अिभवृिद्ध गन􀈶 ।
 • सेवा संचालनको लािग उपभोक्ता सिमित एवं 􀃨थानीय िनकायलाई ह􀃨ता􀃛तरणगिरएका 􀁝योजनाह􀇾को संचालनमा ती िनकायह􀇾लाई 􀁝व􀃦यक प्रािविधक सहयोगगन􀈶 ।
 • िवभाग र अ􀃛तगर्तका कायार्लय 􀃥यव􀃨थापन, कमर्चारी अिभलेख र िज􀃛सी 􀃥यव􀃨थापन स􀃠ब􀃛धी कायर् गन􀈶।
 • पुराना भै जीणर् भएका, अधर्-शहरी तथा ठूला आयोजनाह􀇾को ममर्त स􀃠भार एवं पुनिनर्मार्ण कायर्मा स􀃠बि􀃛धत उपभोक्ता सिमित तथा 􀃨थानीय िनकायलाई प्रािविधक सहयोग गन􀈶 ।
 • खानेपानी तथा सरसफाइ स􀃠ब􀃛धी तालीम सामाग्री िवकास, उ􀃗पादन एवं िवतरण तथा म􀃚यम􀃨तरको जनशिक्त उ􀃗पादनको लािग 􀃨थानीय 􀃨तरका तालीम कायर्क्रम संचालन गन􀈶 ।
 • डीप 􀉪युबवेल तथा इलेक्ट्रोमेकािनकल क􀃠पोने􀃛ट सिहतका आयोजनाको िडजाइन,िनमार्ण तथा ममर्त स􀃠भारको लािग राय, स􀃣लाह र प्रािविधक सहयोग उपल􀃞ध गराउने।
 • िवभाग तथा अ􀃛तगर्तको संगठन संरचना िनमार्ण, कमर्चारीह􀇾 म􀃚ये राजपत्र अनंिकत तहको िनयुिक्त, स􀇽वा, बढुवा तथा िवभागीय कारबाही गन􀈶 तथा राजपत्रांिकत तहको हकमा िनयुिक्त, स􀇽वा, बढुवा तथा िवभागीय कारबाहीको लािग तालुक म􀃛त्रालयमाि सफािरस गन􀈶 लगायतका प्रशासिनक कायर्ह􀇾 गन􀈶 ।
 • खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्क्रम संचालनको लािग बजेट 􀃥यव􀃨था, बजेट खचर् गन􀈶अिख्तयारी प्रदान गन􀈶, खचर्को अनुगमन तथा िनय􀃛त्रण, बजेट रकमा􀃛तर, बे􀇽जू
 • फ􀃎यौट लगायतका आिथर्क प्रशासन स􀃠ब􀃛धी कायर्ह􀇾 गन􀈶 ।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np