आर्थिक प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु

 • विभाग र अन्तगर्तको चालू बजेट ब्यवस्था, अख्तियारी प्रदान सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • केन्द्रीय स्तर र जिल्ला स्तरीय लेखा नियन्त्रण गर्ने ।
 • आगामी आ.ब.को लागि साधारण तर्फ को बजेट तजुर्मा गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारको अभिलेख ब्यवस्थापन ।
 • आर्थिक ऐन, नियम र नीति सम्बन्धी राय परामर्श ।
 • रकम निकासा, फुकुवा, रकमान्तर, श्रोतान्तर सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।
 • वैदेशिक आयोजनाको आर्थिक अभिलेख राख्ने ।
 • विभागको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी दैनिक कार्यहरु गर्ने।
 • विभागका शाखा तथा शाखाहरुलाई आवश्यक अनुसार आर्थिक राय, सल्लाह उपलब्ध गराउने ।
 • कमर्चारीहरुको औषधी उपचारको रकमको ब्यवस्था गर्ने र निवृत्तिभरण तथा उपदान सम्बन्धी काम गर्ने।
 • विकास बजेटको तजुर्मा गर्न सहयोग पुर्याउने तथा रकमान्तरको ब्यवस्था गर्ने ।
 • विभागको साधारण बजेट तजुर्मा गर्ने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत फाराम बमोजिमको विवरण तयार गर्ने गराउने ।
 • विभागमा पठाउनु पर्ने लेखा सम्बन्धी सबै किसिमका मासिक, प्रश्रमिक, आदि प्रतिवेदनहरु तयार गरी पठाउने र अन्तगर्त निकायहरुको समेत सोही अनुसार पठाउन लगाउने ।
 • आन्तरिक लेखा परीक्षक वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट उठेका बेरुजू फर्छ्योट गर्ने र गराउने ।
 • वैदेशिक ऋणबाट संचालित आयोजनाहरुले दातृ संस्थालाई पेश गर्नुपर्ने विवरणहरु तथा लेखा परीक्षणको प्रमाण पत्रहरु समयमै तयार गर्न लगाई पेश गर्न लगाउने र सोधभर्ना सम्बन्धी हिसाब मिलान भए नभएको रेखदेख गर्ने ।
 • प्रत्येक आ.व.को अन्त्यसम्मको आर्थिक विवरण आगामी आ.व.को पहिलो चौमासिक भित्र तयार गरी महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने ।
 • विभाग र अन्तगर्तका लेखा सम्न्धी अन्य सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने ।
 • विभाग र अन्तगर्तका कायार्लयहरुको बजेट सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन र अख्तियारी सुम्पने कायर्वाही गर्ने ।
 • विभाग र अन्तगर्तका कायार्लयहरुको केन्द्रीय स्तर एवं जिल्ला स्तरीय लेखा नियन्त्रण गर्ने, निर्देश्नालय दिने र नियमानुसार लेखा अद्यावधिक राख्न लगाउने ।
 • विभाग र अन्तगर्तका कायार्लयहरुको वार्षिक बजेट तजुर्मा गर्ने योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखालाई सघाउने ।
 • आर्थिक ऐन नियम र नीति सम्बन्धमा माग भएको बखत राय प्रस्तुत गर्ने ।
 • निकासा र रकमान्तर गर्न सिफारिस गर्ने तथा केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने।


बेरुजु सम्बन्धी :

 • विभाग र अन्तगर्तको बेरुजूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने ।
 • कायम भएका बेरुजूको फर्छ्योट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • बेरुजूको सम्परीक्षण गराई लगत कट्टा गराउने ।
 • फर्छ्योट हुन नसकेका बेरुजूको लगत बनाई केन्द्रीय तहिशल कायार्लयमा पठाउने ।
 • केन्द्रीय स्तर एवं जिल्ला स्तरीय लेखा कम्प्युटराइज्ड गरी डाटावेश तयार गर्ने ।
 • आर्थिक कारोबारका स्रोस्तहरु स्वीकृत ढाँचा अनुसार राख्न लगाउने । खचर्का अभिलेखहरूको आ.ले.प. तथा म.ले.प. बाट औँल्याइएको बेरुजूहरु फर्छ्योट गर्न गराउने तदारुकता साथ कायर्वाही गर्ने।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np