इलेक्ट्रोमेकानिकल शाखा

मुख्य कार्य:

 • निमार्ण सम्पन्न भएका पम्पिंग प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुको प्रणाली व्यवस्थापन कायर्को लागि प्राविधिक सहयोग पुर्याउने।
 • खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको सम्पादन स्तरमा वृद्धि ल्याउन ममर्त सम्भार तथा संचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गराउने । ममर्त संभार सम्बन्धी वार्षिक कायर्क्रम र बजेट तजुर्मा गरी योजना शाखालाई उपलब्ध गराउने । ममर्त संभार गर्न राय सल्लाह र सहयोग उपलब्ध गराउने ।
 • समुदायद्वारा संचालित खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको सम्पादन स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यविधिहरुको तजुर्मा गर्ने ।
 • विभाग अन्तगर्तका पुम्पिंग प्रणालीका आयोजनाहरुको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने ।
 • इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी डिजाइन, अनुगमन गर्ने ।
 • पुम्पिंग प्रणालीका सम्पन्न आयोजनाहरुमा विग्रिएक ईलेक्ट्रो मेकानिकल सम्बन्धी उपकरणहरु ममर्त गर्न तथा फेर्न प्राविधिक सहयोग पुर्याउने।
 • विभाग अन्तगर्तका आयोजनाहरुमा डीप ट्युववेल निर्माण, सुपिरवेक्षण गर्न राय सल्लाह र सहयोग उपलब्ध गराउने । डीप टयुववेल निमार्ण सम्वधी आयोजना संचालन गर्ने ।
 • यान्त्रिक उपकरणहरुको ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने ।
 • विभाग अन्तगर्तका यान्त्रिक उपकरणहरुको लगत राख्ने , लगत अद्यावधिक गर्ने ।
 • आयोजनाहरुको निमित्त आवश्यक यान्त्रिक उपकरणहरु खरिद गर्ने स्पेसिफीकेशन (Specification) तयार गर्ने  ।
 • यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधनहरुको ममर्त सँभारको निमित्त प्राथिमकताको आधारमा आवश्यक बजेट तजुर्मा गर्ने । यान्त्रिक कायर्शालाहरुको स्थापना एवं संचालन ब्यवस्थापनको ब्यवस्था मिलाउने।
 • यान्त्रिक उपकरणहरुको संचालन कायर्मा दक्षता ल्याउन समय समयमा सम्बन्धित जनशक्तिलाई तालिम दिलाउने ब्यवस्था गर्ने ।
 • विभाग भित्रका सवारी साधनहरुको प्रयोगको ब्यवस्था मिलाउने र विभाग भित्र रहेको आयोजना/योजना, क्षेत्रीय कायार्लय तथा डिभिजन कायार्लयहरुसँग समन्वय गरी सवारी साधनहरुको सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
 • यान्त्रिक उपकरणहरुको संचय तथा सन्तुलित एवं व्यवस्थित वितरणको ब्यवस्था मिलाउन सहयोग गर्ने।
 • काम नलाग्ने यान्त्रिक उपकरणहरुको लिलाम विक्रीको व्यवस्था गर्ने ।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np