'सामुदायिक परिचालन शाखा'

'

यस शाखाले सामुदायिक सशक्ति करणका माध्यमबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्दनका अतिरिक्त खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति एबं गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य सहित तपसिलमा उल्लेखित कार्यहरु समेटेको छ। सामुदायिक सशक्तिकरण र परिचालन सम्बन्धी नीति, रणनीति, निर्देशिका र कार्यनीति विकास गर्न सहजीकरण गर्ने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका नीतिगत दस्तावेज, आयोजना तथा अभियानहरुमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरणका बिषय हरुलाई समाविष्ट गर्न सहजीकरण गर्ने र सोको लागि आवश्यक रणनीतिक आधारहरु तैयार पार्ने सामुदायिक सशक्तिकरण र परिचालन सम्बन्धी बिधि, कार्य प्रक्रिया र अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र तथा सूचक तैयार पार्ने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा कार्यरत उपभोक्ता समिति एबं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता सुदृढिकरण र तथ्यांक ब्यबस्थित गर्ने .सामुदायिक परिचालन सम्बन्धी बिषयहरुमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने सरकारी निकाय, उपभोक्ता समिति, गैर सरकारी संघ संस्था तथा समुदायमा आधारित संगठनहरु बीच संचार, समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्नको लागि सम्पर्क निकायको रुपमा कार्य गर्ने समुदाय, उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संगठनहरु एबं गैर सरकारी संघ संस्था द्वारा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा सम्पादित सफल पद्दति तथा कार्यहरुको अभिलेखिकरण गर्ने र सो मार्फत सरोकारवालाहरुबीच सिकाईको सम्बन्ध विस्तार गर्ने

'

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np