प्रशासन शाखा

कमर्चारी प्रशासन सम्बन्धी

 • कमर्चारीहरुको आवश्यकता पर्ने संख्या एकीन गरी दरबन्दी सृजना गर्ने, कटौती गर्ने र सालबसाली अभिलेख तयार गर्ने ।
 • कमर्चारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, काज, सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार, तक्मा, अवकाश तथा हाजिरी, विदा र पदस्थापन आदि सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्ने ।
 • विभाग र अन्तगर्तका साधारण तर्फका सबै तहका सबै कमर्चारीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने ।
 • संगठनात्मक संरचना निमार्ण, दरबन्दी पुनरावलोकन, पद सृजना, पददर्ता, पदपूर्ति, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही, दण्ड, पुरस्कार, पदक, अवकाश सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • कायर्दक्षता सीमा पार गर्ने तथा अतिरिक्त मानमा लैजाने अनुशासन दण्ड र पुरस्कार पदकको कार्य गर्ने ।
 • कमर्चारीको वृत्तिविकास सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

कायार्लय व्यवस्थापन तथा आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी

 • विभाग र अन्तर्गत आयोजना तर्फको कर्मचारी दरबन्दी सृजना, पदपूर्ति, काज,  सरुवा अवकाश आदि सम्बन्धी कार्य
 • आयोजनाहरुको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दरबन्दी समितिको बैठक बोलाउने । पदपूर्ति सम्बन्धी र स्वीकृत दरबन्दीहरुको लगत अद्यावधिक राख्ने विकास प्रशासन तर्फका कमर्चारी सम्बन्धी सम्पूपूर्ण काम कायर्वाही गर्ने र मेकानिकल समूहका राजपत्रांकित, राजपत्र अनंकित कमर्चारीहरुको सामान्य प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कायर्वाही गर्ने ।
 • अधिकृत कमर्चारी र अन्य कमर्चारीहरु बीच समन्वय ल्याई,नियन्त्रण र मूल्यांकनमा नीतिगत निणर्य लिई विकास निर्माणको काममा प्रगती गराउन प्रयत्नरत रहने।
 • विभागको भवन अन्तगर्त जस्तै सोधपुछ, सुरक्षा, सफा सुग्घर, बगैचा, टेलिफोन, विजुली ,बत्ती, धारा, वाथरुम, ढल निकास आदिको सुब्यविस्थत कार्य गर्ने ।
 • कमर्चारीहरुको कार्य विभाजनको ब्यवस्था मिलाउन र कायार्लय सहायक, चौकीदार र स्विपरहरुको काम बाँडफाँट गरी पालो पहरा सम्बन्धी काम कायर्वाही गर्ने ।
 • नयाँ कायार्लय खोल्नु परेमा कायार्लय स्थापना सम्बन्धी काम गर्ने ।
 • कायार्लयको सुरक्षा, सरसफाइ, पाले पहरा ब्यवस्थापन ।
 • कायार्लयको भौतिक सुविधा ब्यवस्था ।
 • दर्ता, चलानी, सोधपुछ, सञ्चार समन्वय ।
 • परिवहन ब्यवस्थापन, जनशक्ति ब्यवस्थापन ।
 • हाजिरी विदा, परिपत्र सम्बन्धी ।
 • अख्तियारी दुरुपयोग आयोगसँग सम्बन्धित ।
 • प्रशासिनक बेरुजू, ब्यवस्थापन परीक्षण ।
 • निरीक्षण, अनुगमन, छानिबन सम्बन्धी ।

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np