वातावरणीय सरसफाइ शाखा


कार्यविवरण
 • वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी दीघर्कालीन गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने।
 • वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी नीति, कार्यनीति बनाउन सघाउने।
 • वातावरणीय सरसफाइ संबम्धी शैक्षिक सामग्री विकास, उत्पादन र वितरण गर्ने।
 • वातावरणीय सरसफाइ संबम्धी वार्षिक कायर्क्रम तथा बजेट तयारी गर्ने।
 • वातावरणीय सरसफाइ संबम्धी प्रविधि अध्ययन, विकास, अनुसन्धान तथा सूचना व्यवस्थापन गर्ने।
 • खानेपानी तथा सम्बद्ध अन्य आयोजना/कायर्क्रमहरुको संचालनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरुको अध्ययन मूल्यांकन गर्न चाहिने आधारहरु एवं म्यानुयल तयार गर्ने। आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने।
 • खानेपानी तथा सम्बद्ध योजना/कायर्क्रमहरुबाट वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्ने प्रविधिहरुको म्यानुयल तयार गरी अद्यावधिक गर्दै जाने। वातावरण संरक्षणको लागि उपयुक्त प्रविधिहरुको खोजी तथा विकास गर्ने। प्रयोगमा म्याइएका प्रविधिहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने।
 • वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियमावली सस्यौदा तजुर्मा गर्ने।
 • वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकको अभिलेख राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने।
 • आवश्यकता अनुसार अन्य तोकिएका कामहरु गर्ने।
 • विभागबाट संचालित वातावरणीय सरसफाइ संबम्धी कायर्क्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन तथा प्रगति प्रतिवेदन तयारी गर्ने।

सम्पादित क्रियाकलापहरु

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुको प्रयास, साझेदारी र समन्वयमा हाल सम्म ३४ जिल्ला, ८९ नगरपालीका र २०९८ गाविस खुलादिसामुक्त घोषणा भई सकेका छन् ।

 • तराई मधेश सरसफाइ सम्बन्धी कायर्शाला गोष्ठी ( तराइ मधेशका ९ जिल्लाहरुलाई समेटी ३ स्थानमा सप्तरी, महोत्तरी र बारामा)
 • उदयपुरको गाइघाटमा उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुङ्गा समावेश अन्तर जिल्ला सरसरफाइ सम्मेलन
 • पूर्ण सरसफाइ अभियान
 • पूर्णसरसफाइ सम्बन्धी मागर्दशर्न तयारी
 • आइसी सामग्री उत्पादन तथा वितरण
 • आमसंचार क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सरसफाइ सन्देश प्रचार तथा प्रसार राष्ट्रिय ,क्षेत्रीय, जिल्ला स्तरीय सरसफाइ सम्मेलन तथा गोष्ठी आयोजना समन्वय र सहजीकरण
 • राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सचिवालयको जिम्मेवारी

सम्पर्क

DWSS Building
पानीपोखरी, महाराजगंज,
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४४१३७४४, +९७७ १ ४४१८२५३,
फाक्स: +९७७ १ ४४१९८०२,
इमेल: info@dwss.gov.np